Regulamin warsztatów Live Trading Camp ‘23

1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki i zasady prowadzenia Szkoleń organizowanych przez Organizatora, prawa i obowiązki ich Uczestników i Organizatora, warunki zawierania
  i rozwiązywania Umowy o udział w Szkoleniu oraz tryb postępowania reklamacyjnego w przypadku świadczenia usług drogą elektroniczną.
 2. Szczegółowy opis oferowanych przez Organizatora szkoleń, wysokość opłaty za szkolenie, warunki udzielania rabatów, i pozostałe informacje umieszczone są na stronie internetowej https://info.eliteexpert.club/regulamin-warsztatow-live-trading-camp/ i stanowią integralną część każdej Umowy.
 3. Regulamin jest udostępniany Klientom nieodpłatnie, za pośrednictwem Strony internetowej https://info.eliteexpert.club/regulamin-warsztatow-live-trading-camp/ przed zawarciem Umowy.
 4. Zawarcie umowy o udział w Szkoleniu oraz wyrażenie przez Klienta zgody na przestrzeganie Regulaminu przy użyciu systemów teleinformatycznych lub środków komunikacji elektronicznej jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu bez konieczności sporządzania odrębnej umowy między Organizatorem a Klientem.
 5. Każdy Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu od chwili Rejestracji.

2 Definicje

 1. Organizator – Elite Expert Club Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach pod adresem Aleja Wojciecha Korfantego 138, 40-156, wpisana do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000776412, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 634-295- 42-43; o kapitale zakładowym: 122.161.99 zł (dalej jako „EEC”).
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zamierza wziąć udział w Szkoleniu; od momentu zawarcia Umowy, Klient zwany jest też Uczestnikiem. W przypadku osób fizycznych Uczestnikiem może być wyłącznie osoba, która ukończyła 18 lat.
 3. Umowa (lub Bilet) – umowa zawarta między Klientem a Organizatorem o udział w Szkoleniu.
 4. Szkolenie – szkolenie w trybie wyjazdowym (zagraniczne) oferowane przez Organizatora na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie oraz na stronie internetowej Organizatora: https://info.eliteexpert.club/live-trading-camp-2023/.
 5. Materiały – wszelkie treści dostarczane Uczestnikowi w dowolnej formie podczas lub w związku ze Szkoleniem.
 6. Produkt – dostęp lub udział w Szkoleniu oraz dostęp do Materiałów.
 7. Rejestracja (złożenie zamówienia) – oznacza proces inicjujący zawarcie Umowy o udział w Szkoleniu polegający na: wypełnieniu elektronicznego formularza rejestracyjnego z danymi Klienta, złożeniu oświadczenia woli o akceptacji Regulaminu.
 8. Opłata – koszty organizacji Szkolenia i wynagrodzenie Organizatora za Szkolenie. Jest to całkowity koszt ponoszony przez Uczestnika na rzecz Organizatora z tytułu udziału Uczestnika w Szkoleniu oraz pobytu ewentualnych osób towarzyszących Uczestnikowi.
 9. Regulamin – niniejszy regulamin Szkoleń Live Trading Camp Holiday, który stanowi też integralną część każdej Umowy.

3 Szkolenia

Szkolenia organizowane przez Organizatora są skierowane do osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, zarówno prowadzących, jak i nieprowadzących działalności gospodarczej.

Szkolenia odbywają się w trybie stacjonarnym, w dacie i lokalizacji wskazanej Uczestnikom przez Organizatora na stronie internetowej https://info.eliteexpert.club/live-trading-camp-2023/ oraz w treści Umowy. Informacje organizacyjne dotyczące danego Szkolenia umieszczane są na stronie internetowej Organizatora https://info.eliteexpert.club/live-trading-camp-2023/ i dotyczą w szczególności:
– Wymiaru szkolenia

– Formy (wykłady, ćwiczenia);

– Harmonogramu szkolenia;

– Miejsca przeprowadzenia szkolenia;

– Terminu przeprowadzenia szkolenia;

– Terminu przyjmowania zgłoszeń uczestnictwa w szkoleniu;

– Możliwości odwołania lub zmiany terminu szkolenia ze względu na niewystarczającą ilość zgłoszonych uczestników.

 1. Warunkiem udziału w Szkoleniu jest uprzednie zawarcie Umowy i uregulowanie Opłaty w całości lub w części (w zależności od rodzaju Umowy).
 2. Liczba miejsc na Szkoleniach jest ograniczona. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.
 3. Datą rozpoczęcia Szkolenia jest data wylotu (wyjazdu) z Polski, zaś datą zakończenia jest data powrotu do Polski.
 4. Organizator podaje Klientowi ogólne informacje o obowiązujących przepisach paszportowych, wizowych i sanitarnych oraz wymaganiach zdrowotnych dotyczących udziału w Szkoleniu, a także o możliwości zawarcia (we własnym zakresie) umowy ubezpieczenia od ograniczonych kosztów odwołania udziału w Szkoleniu.

4 Zawarcie Umowy

 1. Zawarcie Umowy o udział w Szkoleniu następuje poprzez dokonanie Rejestracji przez Klienta (złożenie zamówienia) oraz zaakceptowanie przez Organizatora dokonanej Rejestracji (potwierdzenie zamówienia).
 1. Umowa o udział w Szkoleniu zawierana jest na czas określony, tj. na czas realizacji danego szkolenia począwszy od chwili, o której mowa w § 3 ust. 5 Regulaminu. Minimalny czas trwania zobowiązań Uczestnika Szkolenia wynikających z Umowy jest tożsamy z czasem na jaki została zawarta Umowa.
 2. Dokonanie Rejestracji czyli złożenie zamówienia następuje poprzez kliknięcie ikonki „Zarezerwuj swoje miejsce” a następnie wypełnienie formularza na stronie internetowej https://info.eliteexpert.club/live-trading-camp-2023/
 3. Dokonując Rejestracji Klient powinien podać dane niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany oraz rozwiązania Umowy, a w szczególności:
  1. nazwisko i imię Klienta lub nazwę w przypadku Klientów prowadzących zgłaszających udział w Szkoleniu w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą,
  2. adres zamieszkania / adres siedziby lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej,
  3. adres do korespondencji,
  4. adres e-mail (poczty elektronicznej),
  5. NIP (w przypadku Klientów prowadzących działalność gospodarczą, zamierzających pobrać fakturę, zgłaszających udział w Szkoleniu w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą.
 4. Następnie na adres e-mail Klienta zostanie wysłane (do 7 dni od złożenia zamówienia) podsumowanie zamówienia z dalszymi instrukcjami, w tym numerem rachunku bankowego Organizatora, na który należy dokonać Opłaty, jej części lub wpłacić zadatek.
 5. Wypełnienie formularza rejestracyjnego stanowi wstępną rezerwację miejsca na Szkoleniu, ale nie gwarantuje przyjęcia na Szkolenie.
 6. Akceptacja Rejestracji przez Organizatora następuje poprzez wysyłanie na adres
  e-mail Klienta dokumentu potwierdzania zawarcia Umowy (potwierdzenia zamówienia). Wysłanie potwierdzenia zamówienia nastąpi nie później niż w terminie 3 dni od dnia zaksięgowania Opłaty lub jej części przez Organizatora.
 7. Organizator ma prawo do niezaakceptowania dokonanej Rejestracji w przypadku braku miejsc, odwołania Szkolenia lub z innych ważnych przyczyn. W takim wypadku Organizator niezwłocznie zwraca uiszczoną przez Klienta Opłatę.
 8. Dokonując Rejestracji Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu Rejestracji, Informacji handlowych (w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną) oraz na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z celem określonym w niniejszym Regulaminie.
 9. Klient zobowiązany jest do podania danych zgodnych ze stanem faktycznym. W przypadku podania nieprawdziwych danych Organizator ma prawo odmówić Rejestracji, jak również ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów i naprawienie wynikłej z tego szkody.
 10. Jeżeli Klient, wyłącznie z własnej winy, zaniecha powiadomienia Organizatora
  o okolicznościach utrudniających lub uniemożliwiających wykonanie Umowy, utraci prawo do występowania z roszczeniem z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Organizatora. W szczególności Uczestnicy powinni współdziałać z Organizatorem tak, aby szkolenie zagraniczne miało przebieg zgodny z zawartą Umową. W związku z tym współdziałanie winno wyrażać się poprzez:
 • posiadanie paszportu ważnego przez cały czas Szkolenia, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy przy uwzględnieniu organizacji i miejsca przeprowadzenia Szkolenia,
 • posiadanie ważnej wizy, jeżeli jest ona wymagana,
 • spełnianie innych podobnych wymogów upoważniających do pobytu w danym państwie, na terytorium którego będzie się odbywać Szkolenie,
 • zapewnienie aby Uczestnik i jego bagaż spełniali warunki obowiązujące dla podróży samolotem, autokarem lub innym przewidzianym środkiem transportu. Organizator zwraca uwagę, że kobiety ciężarne w ósmym i dziewiątym miesiącu ciąży, osoby cierpiące na choroby przewlekłe oraz osoby z niezaleczonymi złamaniami nie powinny podróżować samolotem bez uprzedniej konsultacji medycznej i mogą potrzebować odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego,
 • spełnienie innych wymogów w szczególności zdrowotnych umożliwiających Uczestnikowi udział w Szkoleniu bez uszczerbku dla swojego zdrowia oraz zdrowia innych jej Uczestników.
 1. W związku z pandemią COVID-19 lub innymi podobnymi zdarzeniami, a także ich skutkami w postaci m.in. wprowadzenia przez organy państwowe lub samorządowe ogólnych zakazów lub nakazów lub indywidualnych decyzji, w tym ograniczeń i wymogów w zakresie bezpieczeństwa i higieny osób, mającymi wpływ na organizację i przebieg Szkolenia, Organizator może wprowadzić dla Uczestników Szkolenia specjalne wytyczne odnoszące się do zasad bezpieczeństwa i higieny obowiązujących w trakcie Szkolenia („Wytyczne”). W przypadku wprowadzenia Wytycznych, Organizator niezwłocznie informuje o ich treści Uczestników, nie później jednak niż przed rozpoczęciem Szkolenia. W dniu rozpoczęcia Szkolenia Uczestnik
  jest dodatkowo informowany o treści Wytycznych. Po poinformowaniu Uczestnika
  o Wytycznych, ma on obowiązek zastosowania się do nich i postępowania zgodnie z wydanymi na ich podstawie instrukcjami przez osoby prowadzące Szkolenie. W przypadku nieprzestrzegania Wytycznych lub wydanych na ich podstawie instrukcji Uczestnik może stanowić potencjalne źródło zagrożenia dla innych osób, w tym innych Uczestników i dlatego może zostać skreślony z listy uczestników, co
  w konsekwencji spowoduje brak możliwości wzięcia udziału w Szkoleniu lub jego kontynuowania oraz obowiązek zwrotu poniesionych opłat, jeżeli Organizator poniósł już koszty przygotowania Szkolenia.
 2. Niestawienie się Uczestnika w konkretnie ustalonym i podanym przez Organizatora terminie (dzień i godzina) i miejscu nie powoduje braku możliwości uczestnictwa w Szkoleniu. Uczestnik na własny koszt i we własnym zakresie zapewnia sobie transport na miejsce zbiórki wskazane przez Organizatora.
 3. Przed dokonaniem Rejestracji Klient powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. W przypadku wątpliwości co do postanowień Regulaminu, Klient może skontaktować się z Organizatorem telefonicznie lub mailowo, w celu ich wyjaśnienia. Ewentualne odstępstwa od Regulaminu uzgodnione z Organizatorem znajdą się w dokumencie potwierdzenia zamówienia.
 4. Złożenie zamówienia (tj. dokonanie Rejestracji) oznacza akceptację niniejszego Regulaminu w całości.
 5. Składając zamówienie Klient może wyrazić wolę dokonania przez Organizatora rezerwacji pobytu w miejscu i w terminie w którym odbywać będzie się Szkolenia na rzecz osób towarzyszących wskazanych przez Klienta tj. innych osób pełnoletnich i/lub dziecka/ci Klienta. W takim przypadku zastosowanie znajduje §6 ust. 4 i 5.

5 Zmiana terminu lub odwołanie Szkolenia

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian terminu lub miejsca Szkolenia oraz osób prowadzących Szkolenie, jak również prawo do odwołania Szkolenia z ważnych przyczyn, za które uznaje się obiektywną niemożność przeprowadzenia Szkolenia w uprzednio zaplanowany sposób lub inne przyczyny, niezależnie od Organizatora.
 2. W takim przypadku Organizator powiadamia Klienta o powyższych zmianach poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres wskazany przez Klienta podczas Rejestracji.
 3. Klient ma prawo do skorzystania ze Szkolenia w nowym miejscu lub czasie lub rezerwacji innego terminu Szkolenia, zaś w przypadku odwołania Szkolenia po wcześniejszym potwierdzeniu zamówienia, Organizatorowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy aż do dnia, w którym miało rozpocząć się Szkolenie i w takim
  przypadku umowę uważa się za niezawartą. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy przesyłane jest Klientowi na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu Rejestracji. W razie odwołania Szkolenia lub odstąpienia od umowy Uczestnikowi zwraca się 100% wpłaconej Opłaty. Uczestnikowi nie przysługują jednak z tego tytułu żadne inne roszczenia względem Organizatora.

6. Opłata, zadatek, raty

 1. Zawarcie Umowy o udział w Szkoleniu pociąga za sobą obowiązek zapłaty Opłaty przez Uczestnika na rzecz Organizatora.
 2. Opłata za Szkolenie (lub jej składniki) oraz Opłaty za udział osoby towarzyszącej jest wskazana w dokumencie potwierdzenia zawarcia Umowy. Strony Umowy wiążą Opłaty w wysokości obowiązującej w chwili dokonania przez Uczestnika Rejestracji (złożenia zamówienia). Wszystkie ceny składające się na Opłatę są cenami umownymi, ustalonymi na podstawie obowiązujących taryf, cen, opłat i kursów walut. Opłata nie obejmuje kosztów uzyskania paszportu, wizy, szczepień ochronnych, dodatkowych ubezpieczeń itp., a odpowiedzialność za ich uzyskanie spoczywa na Uczestniku (Organizator może udzielić Uczestnikom pomocy w ich uzyskaniu).
 3. W ramach Opłaty za Szkolenie Organizator zapewnia:
  1. Udział w Szkoleniu Live Trading Camp Holiday;
  2. Koszty transportu (w tym koszty przelotu i transfery lotniskowe) do/z miejsca przeprowadzenia Szkolenia i zakwaterowania do/z miejsca zbiórki wskazanego przez Organizatora;
  3. Nocleg przez 7 dni (piątek-piątek);
  4. Śniadania od soboty do piątku; 
  5. Obiady i kolacje od piątku do czwartku;
  6. Przerwy kawowe podczas całego wydarzenia; 
  7. Materiały szkoleniowe; 
  8. Całodniowa sala szkoleniowa z pełnym wyposażeniem; 
  9. Skrypt warsztatowy w wersji papierowej i elektronicznej; 
  10. Sesje networkingowe; 
 4. W przypadku o którym mowa w §4 ust. 16 osoby towarzyszące wskazane przez Klienta w ramach Opłaty za udział osoby towarzyszącej mają prawo do korzystania
  z usług o których mowa w ust. 3 punkt 2,3,4,5,12.
 5. Niewymienione w ustępie 3 dodatkowe koszty pobytu, usług hotelu oraz wyżywienia, Klient pokrywa we własnym zakresie.
 6. Opłaty należy wnosić tradycyjnym przelewem bankowym na wskazany przez Organizatora numer rachunku bankowego tytułem „LTC 2023”.
 7. Opłata powinna być dokonana w terminie do 24 godzin od dnia otrzymania przez Klienta podsumowania zamówienia.
 8. Za datę dokonywania wpłat na rzecz Organizatora uważa się datę zaksięgowania środków na rachunku Organizatora.
 9. Po otrzymaniu podsumowania zamówienia Klient zobowiązany jest wpłacić całą kwotę lub też zadatek na poczet Opłaty w wysokości 2000,00 zł brutto (dwa tysiące złotych i zero groszy w terminie 24 godzin od dnia otrzymania przez Klienta podsumowania zamówienia. Zapłatę pozostałej części Opłaty Klient zobowiązany jest dokonywać w częściach:
 • 60% całkowitej wysokości Opłaty bez zadatku do 28.02.2023 od dnia otrzymania przez Klienta podsumowania zamówienia,
 • 40% całkowitej wysokości Opłaty bez zadatku do 31.07.2023 od dnia otrzymania przez Klienta podsumowania zamówienia.
 1. Klientowi nie przysługuje prawo do dokonywania jakichkolwiek odliczeń i potrąceń odnoszących się do Opłaty i jej części ani do zadatku.
 2. W przypadku:
 3. niewpłacenia przez Klienta zadatku zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, lub
 4. powstania zaległości płatniczych po stronie Klienta przekraczających 7 (siedem) dni i ich nieuregulowania pomimo wyznaczenia przez Organizatora dodatkowego, co najmniej 3-dniowego terminu,
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku Uczestnik zapłaci Organizatorowi karę umowną w wysokości równowartości kwoty Opłaty, a jeśli Klient wpłacił zadatek, to kara umowna zostanie pomniejszona o wpłacony zadatek.
 6. W przypadku odstąpienia przez Kupującego wyłącznie od umowy kredytu przeznaczonego na sfinansowanie zakupu Produktu od Organizatora, gdy Klient otrzymał już dostęp do Produktu, Organizator będzie dochodził zapłaty Opłat bezpośrednio od Klienta.
 7. Akceptacja Regulaminu przez Klienta jest równoznaczna z zapewnieniem Klienta, że posiada on wystarczające środki na zapłatę Opłaty w całości, a nadto w dacie zawierania Umowy nie został złożony wniosek o jego upadłość, nie toczy się postępowanie w przedmiocie jego upadłości ani restrukturyzacji, nie toczą się przeciwko niemu ani jego majątkowi żadne postępowania sądowe, sądowo-administracyjne ani administracyjne o zapłatę, jakiekolwiek postępowania egzekucyjne w tym egzekucji w administracji, ani zabezpieczające, a nadto nie występują przesłanki do wszczęcia któregokolwiek z ww. postępowań, jak również, że zawarcie i wykonanie Umowy nie spowoduje naruszenia praw innych podmiotów na mocy przepisów kodeksu cywilnego art. 59 i nast. i 527 i nast.
 8. Klient przyjmuje do wiadomości, że Organizator zawarł Umowę wyłącznie w oparciu o oświadczenia i zapewnienia Klienta, dlatego też oświadczenie nieprawdy w zakresie opisanym w ustępach poprzedzających, stanowi wprowadzenie Organizatora w błąd co do istotnych okoliczności sprawy i doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Organizatora.
 9. W przypadku odstąpienia przez Organizatora od Umowy z powodu nieregulowania pozostałej po uiszczeniu zadatku części Opłaty lub którejkolwiek raty Opłaty przez Klienta, Organizator może zgłosić Klienta do Biura Informacji Gospodarczej.
 10. Organizator zastrzega sobie możliwość podwyższenia Opłaty w przypadku wzrostu kosztów transportu, opłat urzędowych, kursów walut, podatków lub opłat należnych za takie usługi jak usługi lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich lub lotniczych. Każda zmiana Opłaty powinna zostać odpowiednio udokumentowana. W okresie 30 dni przed dniem rozpoczęcia Szkolenia ustalona Opłata nie może już zostać podwyższona.

7 Rozwiązanie i zmiana umowy

 1. Uczestnikowi Szkolenia oraz wskazanym przez niego osobom towarzyszącym wobec których Organizator zaakceptował Rejestrację nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, zgodnie z art. 38 pkt. 12 ustawy o prawach konsumenta
 2. Organizator może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu lub Umowy, w szczególności w przypadku naruszenia terminów płatności Opłaty lub części Opłaty lub naruszenia licencji na Materiały.
 3. W przypadku rozwiązania Umowy /odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Klienta, kwota dotychczas uregulowanej Opłaty, zadatku nie podlega w całości ani w części zwrotowi na rzecz Klienta, a w przypadku  nałożenia na Klienta kary umownej zgodnie z § 6 ust. 12 Opłata, zadatek podlegają zaliczeniu na poczet tejże kary.
 4. Nieobecność Uczestnika na Szkoleniu lub jego części nie stanowi rozwiązania umowy i nie uprawnia do żądania zwrotu Opłaty lub zadatku, a jeśli Opłata nie została uregulowana w całości pozostała część staje się wymagalna zgodnie z Umową.
 5. Uczestnik może przenieść prawo do udziału w Szkoleniu na osobę trzecią. W takim wypadku najpóźniej na 5 dni przed dniem rozpoczęcia Szkolenia Uczestnik powinien poinformować Organizatora o zmianie Uczestnika wraz z podaniem jego pełnych danych (w szczególności: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania i numeru PESEL). Uczestnikowi nie przysługuje zwrot ewentualnego zadatku lub Opłaty wpłaconej na poczet Szkolenia.
 6. Rozwiązanie umowy ani odstąpienie od niej przez którąkolwiek ze stron, nie powoduje uchylenia praw nabytych przez Organizatora na podstawie Umowy, w tym prawa do utrwalenia i wykorzystania wizerunku Uczestnika.

8 Ochrona danych osobowych

 1. Organizator przetwarza udostępnione mu przez Klientów dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych, znajdują się w załącznikach nr 1-3 do Regulaminu.
 2. Podanie danych jest dobrowolne. Jednakże odmowa podania danych uniemożliwia zawarcie Umowy.
 3. Klient akceptując Regulamin wyraża zgodę na utrwalenie i rozpowszechnianie swojego wizerunku, na zasadach i w zakresie opisanym w Umowie.

9 Materiały, licencja, odpowiedzialność

 1. Wszelkie Materiały udostępniane i przekazywane podczas Szkoleń stanowią przedmiot ochrony prawno-autorskiej, a prawo do korzystania z nich przysługuje Uczestnikom wyłącznie w zakresie określonym w niniejszym paragrafie.
 2. Wszelkie Materiały, mogą być przez Uczestnika wykorzystywane wyłącznie do użytku osobistego w celach edukacyjnych i szkoleniowych, pod warunkiem uregulowania pełnej Opłaty za Szkolenie. Uczestnikowi nie wolno w szczególności:
  1. powielać Materiałów,
  2. zbywać lub przekazywać Materiałów osobom trzecim odpłatnie lub nieodpłatnie,
  3. odtwarzać publicznie, rozpowszechniać lub w inny sposób udostępniać Materiały.
 3. Uczestnik nie jest uprawniony do rejestrowania lub utrwalania w jakikolwiek sposób przebiegu Szkolenia z wyjątkiem odręcznie sporządzanych, pisemnych notatek.
 4. Klient zobowiązuje się przestrzegać powyższych zobowiązań, w tym także zobowiązuje się nie brać udziału w jakimkolwiek działaniu które zmierzałoby do naruszenia praw własności intelektualnej lub przepisów prawa, w tym naruszających dobra materialne lub osobiste ich autora lub Organizatora.
 5. Materiały i zawarte w nich informacje stanowią subiektywną ocenę ich autora. Wykorzystanie technik i wiedzy zaprezentowanej podczas Szkolenia nie stanowi gwarancji uzyskania efektu zamierzonego przez Uczestnika.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawem wykorzystanie przez Uczestnika udostępnionych mu informacji i Materiałów.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikłą z bezpośredniego lub pośredniego zastosowania informacji lub Materiałów przedstawionych podczas Szkolenia.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w połączeniu z siecią Internet niezawinione przez Organizatora. Każdy Uczestnik obowiązany jest posiadać własne połączenie z Internetem.

10 Poufność, zgody marketingowe

 1. Przez cały okres obowiązywania Umowy jak i po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu Uczestnik zobowiązuje się względem Organizatora do nieujawniania tajemnicy przedsiębiorstwa Organizatora (dalej: tajemnica przedsiębiorstwa lub informacje poufne). Za tajemnicę przedsiębiorstwa uznaje się wszelkie informacje dotyczące danej strony, nieujawnione do wiadomości publicznej, których ujawnienie chociażby potencjalnie mogło wyrządzić szkodę stronie, której owe informacje dotyczą. W szczególności za tajemnicę przedsiębiorstwa uznaje się wszelkie informacje programowe, techniczne, technologiczne, handlowe i organizacyjne każdej ze stron, w tym treść Produktu.
 2. Jakiekolwiek przekazywanie lub ujawnianie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa jest dopuszczalne tylko za uprzednim pisemnym zezwoleniem Organizatora, z wyjątkiem sytuacji, gdy obowiązek ujawnienia takich informacji wynika z powszechnie obowiązujących przepisów polskiego prawa.
 3. Za przestrzeganie nakazów/zakazów, o których mowa w ust.1 i ust.2 niniejszego paragrafu żadnej ze stron nie jest należne żadne wynagrodzenie ani zwrot jakichkolwiek kosztów.
 4. Każda ze stron Umowy zobowiązana jest dołożyć należytej staranności w celu zabezpieczenia informacji poufnych, o których mowa w ust. 1, przed dostępem nieupoważnionych osób trzecich.
 5. Do informacji poufnych nie zalicza się faktu zawarcia Umowy. Strony wyrażają zgodę na wykorzystanie tego faktu w celach reklamowych.
 6. Akceptując Regulamin Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalenie i wykorzystanie (w tym rozpowszechnianie) jego wizerunku (w tym imienia, głosu i wypowiedzi), utrwalonego w trakcie Szkolenia poprzez nagrywanie jego przebiegu, w tym w szczególności poprzez nagrywanie filmów, sporządzanie fotografii, nagrań audio lub innych publikacji w jakiejkolwiek formie oraz opracowywanie materiałów związanych ze Szkoleniem, które mogą zawierać wizerunek Uczestnika. Niniejsza zgoda dotyczy wykorzystania i rozpowszechniania wizerunku (w tym imienia, głosu i wypowiedzi) Uczestnika przez Organizatora lub inne podmioty, którymi Organizator się posługuje. Podane dane mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom, które świadczą na rzecz Organizatora usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych lub z promocją i marketingiem towarów i usług Organizatora. Wizerunek może być w dowolnej formie wykorzystywany dla celów związanych z promocją i/lub reklamą Organizatora oraz prowadzonej przez niego działalności, w tym: drukowanej czy zapisu cyfrowego, za pośrednictwem sieci Internet oraz za pośrednictwem kanałów sieci multimedialnych i w social mediach Organizatora (m.in.: profil Facebook, Instagram,YouTube, Twitter, TikTok). Niniejsza zgoda na wykorzystanie wizerunku jest nieograniczona w czasie i obejmujące obszar całego świata oraz obejmuje upoważnienie Organizatora do korzystania z wizerunku, głosu oraz wypowiedzi Uczestnika w całości, jak również w postaci dowolnych fragmentów wypowiedzi. W związku z udzieloną zgodą dot. utrwalania i wykorzystania wizerunku przez Organizatora, Uczestnik otrzymuję dostęp do  narzędzia X, którego wartość wynosi 2000 zł. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że:
 1. zgodę może wycofać w dowolnym momencie wysyłając wiadomość e-mailową zawierającąstosowne żądanie, wraz z imieniem i nazwiskiem, na adres support@eliteexpert.club,
 2. wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano napodstawie zgody przed jej wycofaniem.
 3. wycofanie zgody będzie wiązało się z utratą możliwości korzystania z narzędzia X oraz koniecznością zwrotu na konto bankowe Organizatora kwoty 2000 zł w terminie do 7 dni od dnia wycofania zgody..
 4. Za naruszenie zakazów, o których mowa w niniejszym paragrafie, Organizatorowi należna jest kara umowna w wysokości dwukrotności Opłaty wynikającej z Umowy, a także ma prawo do odstąpienia od Umowy z winy Uczestnika.

11 Postępowanie reklamacyjne

 1. Klient może zgłosić reklamację dotyczącą przedmiotu Umowy w drodze korespondencji elektronicznej na adres: support@eliteexpert.club lub na piśmie na adres Organizatora: Al. Wojciecha Korfantego 138, 40-156 Katowice.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypełnienie formularza rejestracyjnego niezgodnie z prawdą.
 3. Reklamację należy złożyć niezwłocznie od ujawnienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji, nie później jednak niż w terminie 7 dni od wystąpienia tego zdarzenia.
 4. Reklamacja powinna szczegółowo opisywać stan sprawy oraz dane Klienta (imię i nazwisko lub nazwę, adres do korespondencji, numer telefonu oraz adres e-mail), precyzować powód reklamacji i ewentualne żądanie oraz obejmować dokumenty lub dane konieczne do rozstrzygnięcia sprawy.
 5. Reklamacja powinna zostać rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej złożenia przez Klienta. Jeżeli wyjaśnienie sprawy w tym terminie nie będzie możliwe Organizator poinformuje o tym składającego reklamację wskazując przewidywany termin zakończenia sprawy.
 6. Organizator poinformuje Klienta o rozpatrzeniu reklamacji we wskazanym wyżej terminie w formie pisemnej lub w wiadomości e-mail na adres podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta
  z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami
  internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 1. Klient posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
   o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001, Nr 4, poz. 25, ze zm.), z wnioskiem
   o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy. Regulamin organizacji
   i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich
   (Dz. U. z 2001, Nr 113, poz. 1214).
  • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji
   Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001, Nr 4, poz. 25, ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu z Organizatorem. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
  • Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu
   z Organizatorem korzystając także z pomocy powiatowego (miejskiego)
   rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email: porady@dlakonsumentow.pl.
  • Klient może również złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

13 Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych przez Uczestnika Szkolenia, w szczególności co do Umów zawartych przed wejściem w życie zmian Regulaminu.
 2. Ilekroć w Regulaminie lub Umowie jest mowa o prawie Organizatora odstąpienia od Umowy, Organizatorowi przysługuje to prawo w terminie 12 miesięcy od daty zawarcia Umowy.
 3. Wszelkie informacje i oświadczenia Organizatora, w tym dotyczące rozwiązania umowy, uważa się za doręczone poprzez przesłanie na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej Klienta.
 4. Wszelkie informacje i oświadczenia Klienta, w tym dotyczące rozwiązania Umowy, uważa się za doręczone poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej: support@eliteexpert.club.
 5. Postanowienia o karach umownych pozostają w mocy na wypadek odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron.
 6. Podpisując lub wypełniając elektronicznie Formularz rejestracyjny Klient akceptuje warunki wskazane w Formularzu oraz w Regulaminie jako warunki Umowy wiążącej Klienta i Organizatora.
 7. Organizator odpowiada wyłącznie na oświadczenia złożone na piśmie lub mailem z adresu podanego w formularzu Rejestracyjnym lub Umowie i czyni to przez upoważnionych do tego pracowników i agentów.
 8. Jeśli w Umowie lub Regulaminie znajdą się postanowienia nieważne lub nieskuteczne, nie powoduje to nieważności pozostałych postanowień, a postanowienia nieważne lub nieskuteczne zostaną zastąpione bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
 9. Umowa, Regulamin i załączniki do nich stanowią wyłączną i całkowitą podstawę stosunku prawnego zawieranego przez Strony i jakiekolwiek wcześniejsze lub inne ustalenia tracą moc z chwilą zawarcia Umowy.
 10. Załączniki do Umowy i Regulaminu stanowią integralną część Umowy.
 11. Prawem właściwym dla stosowania niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, w szczególności do składania oświadczeń woli drogą elektroniczną, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw, w tym w szczególności ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 12. W przypadku sporów wynikających z Umowy strony dołożą starań, by rozwiązać je w sposób polubowny. W przypadku sporu, który nie został rozwiązany polubownie, każda ze stron może wystąpić do sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Organizatora.
 13. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu lub Umowy jest prawo polskie, a rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Organizatorem a Klientem, poddaje się właściwym sądom polskim.
 14. Konsument przyjmuje do wiadomości, że posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń związanych z umową, w tym przy pomocy Miejskiego Rzecznika Konsumentów działającego na podstawie ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., Nr 50, poz. 331 z późn. zm.).
 15. Ilekroć w Umowie lub Regulaminie mowa jest o karach umownych, podlegają one sumowaniu do maksymalnej wartości 2-krotności Opłaty bez zastosowanego rabatu, a nadto Organizator może dochodzić odszkodowania przenoszącego wartość zastrzeżonych kar. Kary są niezależne od wysokości i faktu poniesienia ewentualnej szkody przez Organizatora. Postanowienia o karach umownych pozostają w mocy na wypadek odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron.
 16. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2022 roku.

Załącznik nr 1 – polityka prywatności

Załącznik nr 2 – informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Załącznik nr 3 – polityka plików cookies

Załącznik nr 4 – informacja o prawie odstąpienia i wzór formularza odstąpienie

Załącznik nr 1
Polityka prywatności

 

       [Postanowienia ogólne]

 

 1. Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z Serwisu internetowego dostępnego pod adresem internetowym https://eliteexpert.club, zwane dalej Danymi. Polityka prywatności jest załącznikiem do Regulaminu i jego integralną częścią, zaś wszystkie terminy w niej użyte mają znaczenie zdefiniowane w Regulaminie.
 2. Dane to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, której dane dotyczą, tj. takiej, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie takich cech jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jednej bądź kilku cech określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 3. Administratorem Danych jest Elite Expert Club Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Katowicach pod adresem al. Wojciecha Korfantego 138, 40-156, wpisana do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, Wydział VIII gospodarczy krajowego rejestru sądowego pod numerem KRS: 0000776412, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 634-295-42-43, o kapitale zakładowym: 122.161.99 zł, e-mail: support@eliteexpert.club
 4. Administrator Danych wyznaczył inspektora Danych, z którym można kontaktować się pisemnie na adres siedziby Administratora Danych lub za pośrednictwem e-maila: iod@eliteexpert.club.
 5. Administrator Danych oświadcza, że Dane są przetwarzane zgodnie z regulacjami zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO oraz ustawy z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, przepisami zmieniającymi albo zastępującymi te akty, przepisami wykonawczymi oraz wszelkimi innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Przetwarzanie Danych w rozumieniu Polityki prywatności oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na Danych lub zestawach Danych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie.

[Źródło Danych]

 1. Źródłem Danych są informacje pozyskane bezpośrednio od osób, których Dane dotyczą, w szczególności w ramach Rejestracji, Logowania, składania Zamówień, zawierania Umów lub Opłatnych umów, udostępniania informacji za pośrednictwem Serwisu internetowego lub komunikacji z osobami, których Dane dotyczą, jak również informacje pozyskane od/z:
  1. organów państwa, rejestrów publicznych i innych powszechnie dostępnych źródeł – imiona i nazwiska, płci, daty urodzenia, numery identyfikacyjne (m. in. PESEL, NIP, REGON i inne numery w odpowiednich rejestrach podmiotów zagranicznych), adresy poczty elektronicznej, numery telefonów, numery faksów, adresy prowadzenia działalności, zamieszkania i korespondencyjny (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres strony internetowej,
  2. podmiotów obsługujących płatności – imiona i nazwiska, płci, adresy poczty elektronicznej, dane dotyczące transakcji finansowych (np. numerów rachunków, kart kredytowych lub płatniczych, innych unikalnych identyfikatorów),
  3. dostawców internetu – danych o lokalizacji, identyfikatorów internetowych (adresów IP), rodzajów przeglądarek internetowych, urządzeń i systemów, z których korzysta osoba, której Dane dotyczą, strony, na jakie osoba ta wchodzi oraz działania jakie na nich podejmuje,, treści plików cookies.

[Cele i podstawy przetwarzania Danych]

 

 1. Korzystanie przez osobę, której Dane dotyczą, z Serwisu internetowego, jest równoznaczne ze świadomością tej osoby, że jej Dane mogą być przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach:
  1. udzielania odpowiedzi na zapytania osób, których Dane dotyczą oraz zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia Danych ze stron www oraz aplikacji mobilnych – na podstawie zgody osoby, której Dane dotyczą,
  2. podjęcia działa na żądanie osoby, której Dane dotyczą, przez zawarciem Umowy lub Odpłatnej umowy oraz w celu ich wykonania, w szczególności:
   i. świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu internetowego, w tym umożliwienia Rejestracji, Logowania, składania Zamówień, zawierania Umów lub Opłatnych umów, udostępniania informacji za pośrednictwem Serwisu internetowego,
   ii. sprawnego prowadzenia i funkcjonowania Serwisu internetowego oraz zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z niego,
   iii. utworzenia, prowadzenia i zarządzania Kontem, w tym zapewnienia obsługi Konta i rozwiązywania problemów technicznych,
   iv. realizacji Zamówienia,
   v. rozliczenia transakcji, w tym wystawienia faktury,
   vi. zmiany, rozwiązania lub odstąpienia od Umowy lub Odpłatnej Umowy,
   vii. komunikacji z osobami, których Dane dotyczą, w tym rozpatrywania wniosków, reklamacji i innych pism kierowanych przez osoby, których Dane dotyczą, do Administratora Danych,
   c.  wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze Danych, w szczególności realizacji obowiązków księgowych, podatkowych, finansowych, i archiwalnych,
   d. wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych lub podmioty trzecie, wskazana w ust. 10-12 poniżej, w tym w celu:
   i. ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń Administratora Danych (dowodowym),
   ii. ochrony przed roszczeniami osób, których Dane dotyczą (dowodowym),
   iii. marketingu bezpośredniego własnych usług Administratora Danych, w tym dobierania ich pod kątem potrzeb, czyli profilowania,
   iv. marketingu pośredniego usług stron trzecich, współpracujących z Administratorem Danych, np. w formie kuponów rabatowych, w tym dobierania ich pod kątem potrzeb, czyli profilowania,
   v. badania satysfakcji osób, których Dane dotyczą, określenia jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia osób, których Dane dotyczą,
   vi. analitycznym, statystycznym i zarządczym, w tym wewnętrznej sprawozdawczości i analizy zarządczej, statystycznej i badawczej mającej na celu rozwój i ulepszenie świadczonych przez Administratora Danych usług,
   vii. przeprowadzania audytów wewnętrznych i inspekcji,
   viii. wprowadzania biznesowych mechanizmów kontrolnych,
   ix. zarządzania operacjami przejęcia, łączeń, podziałów, przekształceń.

[Zakres Danych]

 1. Przetwarzane dane mogą obejmować imiona i nazwiska, płci, dat urodzenia, firmy, numery identyfikacyjne (m. in. PESEL, NIP, REGON i inne numery w odpowiednich rejestrach podmiotów zagranicznych), adresy poczty elektronicznej, numery telefonów, numery faksów, adresy prowadzenia działalności, zamieszkania i korespondencyjne (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), dane dotyczące transakcji finansowych (m.in. numery rachunków, kart kredytowych lub płatniczych, inne unikalne identyfikatory), dane o lokalizacji, identyfikatory internetowe (adresy IP), rodzaje przeglądarek internetowych, urządzeń i systemów, z których korzysta osoba, której Dane dotyczą, strony, na jakie osoba ta wchodzi oraz działania jakie na nich podejmuje, treści plików cookies oraz inne dane osobowe podane dobrowolnie przez osobę, której Dane dotyczą w ramach Serwisu internetowego, w tym w ramach formularzy interaktywnych lub ankiet lub w trakcie kontaktu z Administratorem Danych.

[Dobrowolność podania Danych]

 1. Poza przypadkami, gdy wymagają tego bezwzględnie i powszechnie obowiązujące przepisy prawa, podanie Danych przez osobę, której Dane dotyczą, jest dobrowolne, jednakże odmowa jest równoznaczna z brakiem możliwości Rejestracji, Logowania, składania Zamówień, zawierania Umów lub Opłatnych umów, udostępniania informacji za pośrednictwem Serwisu internetowego lub komunikacji z osobami, których Dane dotyczą.

 

[Odbiorcy Danych]

 1. Administrator Danych zastrzega sobie prawo ujawniania Danych właściwym organom władzy, w tym sądom, organom administracji rządowej i samorządowej, organom postępowania przygotowawczego, organom egzekucyjnym i inne organy ochrony prawnej, biuru informacji gospodarczej, nabywcom wierzytelności, podmiotom uczestniczącym w dokonywanych z udziałem Administratora Danych procesach przejęcia, łączeń, podziałów, przekształceń podmiotów gospodarczych, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Administrator Danych zastrzega sobie prawo powierzenia przetwarzania Danych podmiotom trzecim świadczącym na rzecz Administratora Danych w szczególności usługi hostingu, zarządzania Serwisem internetowym, w tym w procesie obsługi osób, których Dane dotyczą, przewozowe (w tym operatorom pocztowym, osobom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską niebędącymi operatorami pocztowymi), pośrednictwa w realizacji płatności (w tym bankom oraz instytucjom płatniczym), informatyczne, naprawy sprzętu, marketingowe, zbierania opinii o Produktach, doradcze, księgowe, podatkowe, finansowe, windykacyjne, prawne, archiwizacyjne oraz niszczenia, przechowywania dokumentacji, a nadto likwidacji szkód (w tym wykonawcom usług w ramach likwidacji szkód).
 3. Administrator Danych zastrzega sobie prawo powierzenia przetwarzania Danych podmiotom trzecim świadczącym na jego rzecz lub bezpośrednio na rzecz osób, których Dane dotyczą, usługi niezbędne do korzystania z Serwisu internetowego, w tym Rejestracji, Logowania, składania Zamówień, zawierania Umów lub Opłatnych umów, udostępniania informacji za pośrednictwem Serwisu internetowego lub komunikacji z osobami, których Dane dotyczą, w tym w celu rozpatrzenia reklamacji.
 4. Dane mogą być przetwarzane na terenie Polski, państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE), na terenie sygnatariusza Porozumienia europejskiego obszaru gospodarczego (EOG). Dane mogą być przetwarzane także poza EOG, w tym także przez organizacje międzynarodowe, przez ich przekazanie przez Administratora Danych, ale tylko wtedy, gdy jest to konieczne dla realizacji celów określonych w ust. 8 powyżej, a przekazanie oraz przetwarzanie Danych poza EOG objęte są odpowiednim, adekwatnym do zasad przewidzianych w RODO stopniem ochrony uznanym decyzją Komisji Europejskiej. O zamiarze przekazania Danych poza EOG Administrator Danych informuje na etapie ich zbierania.

 

[Okresy przechowywania Danych]

 1. Dane będą przechowywane przez Administratora Danych tak długo, jak istnieć będzie postawa prawna ich przetwarzania, chyba, że powszechnie obowiązujące przepisy prawa wymagałyby dłuższego ich przechowywania. Dane będą więc przechowywane przez Administratora Danych przez następujące okresy:
  1. do czasu odwołania zgody przez Osobę, której dane dotyczą – w przypadku gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody,
  2. do czasu wniesienia sprzeciwu – w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, z zastrzeżeniem, o którym mowa w ust. 19 powyżej,
  3. do czasu wygaśnięcia zobowiązań wynikających z Umowy lub Odpłatnej umowy i roszczeń o ich wykonanie – w przypadku gdy ich przetwarzanie jest niezbędne dla wykonania Umowy lub Odpłatnej umowy lub podjęcia działań na żądanie Osoby, której Dane dotyczą, przed zawarciem Umowy lub Odpłatnej umowy,
  4. do czasu wygaśnięcia obowiązków Administratora Danych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  5. do czasu wygaśnięcia, w tym przedawnienia, praw, roszczeń lub obowiązków Administratora Danych oraz osoby, której Dane dotyczą – w przypadku gdy ich przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych.
   16 .Z końcem okresu przechowywania Dane zostaną usunięte lub zanonimizowane.

 

[Profilowanie Danych]

 

 1. Dane będą przetwarzane również w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane do czego wykorzystywane są informacje o podejmowanych przez osobę, której Dane dotyczą, działaniach w ramach Serwisu internetowego, w tym o zawartych Umowach lub Odpłatnych Umowach czy dane socjodemograficzne, w celu dostosowania informacji marketingowych do indywidualnych preferencji osoby, której Dane dotyczą.

 

 

[Prawa i obowiązki osób, których Dane dotyczą]

 

 1. Osobie, której Dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od Administratora Danych:
  1. dostępu do danych osobowych oraz przesłania kopii kompletu Danych oraz informacji o przetwarzaniu Danych,
  2. sprostowania Danych przez wskazanie danych nieprawidłowych lub nieaktualnych,
  3. usunięcia Danych, przy czym Administrator Danych ma prawo odmówić tego usunięcia w wypadkach określonych przez powszechnie obowiązujące prawo,
  4. przenoszenia Danych przez przygotowanie i przekazanie przez Administratora Danych wskazanych Danych do innego administratora lub do osoby, której Dane dotyczą, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego,
  5. ograniczenia przetwarzania Danych.
   19. Osobie, której Dane dotyczy, przysługuje także prawo do wniesienia, w dowolnym momencie, sprzeciwu wobec przetwarzania Danych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych, w tym wobec profilowania na tej podstawie, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, który jest wiążący dla Administratora Danych, chyba, że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnioną podstawę do przetwarzania, nadrzędną wobec interesów, praw i wolności osoby, której Dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
   20. Jeżeli Dane są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego Administratora Danych, osoba, której dane dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania tych Danych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
   21. W przypadku przetwarzania Danych przez Administratora Danych na podstawie zgody osoby, której Dane dotyczą, zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (skutek na przyszłość).
   22. Osoba, której Dane dotyczą, korzysta z uprawnień, o których mowa w ust. 18-21 powyżej, w szczególności przez wysłanie pocztą elektroniczną na adres support@eliteexpert.club stosownego żądania wraz z podaniem swojego imienia i nazwiska, telefonicznie pod numerem +48 222 662111 lub osobiście w siedzibie Administratora Danych.
   23. Jeżeli Osoba, której Dane dotyczą, umieszcza w Serwisie internetowym również jakiekolwiek Dane innych osób fizycznych, może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszania powszechnie obowiązujących przepisów prawa i dóbr osobistych tych osób.
   24. Osoba, której Dane dotyczą, jest uprawniona do korzystania z Danych i treści udostępnianych przez inne osoby w Serwisie internetowym podczas i w związku z korzystaniem z tego serwisu i za ich zgodą w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, chyba, że uzyska zgodę od tych osób na przetwarzanie ich Danych i ich treści w zakresie i w celu przewidzianym Polityką prywatności i wykraczającym poza korzystanie z Serwisu internetowego.
   25. Osobie, której Dane dotyczy, przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, w przypadku uznania, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

[Bezpieczeństwo Danych]

 1. Administrator Danych stosuje środki techniczne i organizacyjne, żeby chronić Dane przed przypadkową lub zamierzoną manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieupoważnionych. W przypadku gromadzenia i opracowywania Danych informacje przenoszone są w formie zaszyfrowanej, żeby zapobiec ich nadużyciu przez osoby trzecie. Środki bezpieczeństwa stosowane przez Administratora danych są na bieżąco zmieniane i dostosowywane do rozwoju technologii.
 2. W celu zapewnienia osobom, których Dane dotyczą, wysokiego poziomu bezpieczeństwa Danych, Administrator Danych stosuje środki zapewniające:
  1. zdolność do ciągłego zapewniania poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania,
  2. zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności Danych i dostępu do nich w razie zdarzenia fizycznego lub technicznego,
  3. regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.

 

[Stosowanie plików cookies]

 1. Pliki cookies to małe pliki tekstowe, które są lokalnie zapisywane w pamięci pośredniej przeglądarki internetowej na komputerze osoby, której dotyczą Dane osobowe, z którego odwiedzana była strona.
 2. Pliki cookies umożliwiają identyfikację przeglądarki internetowej, w celu optymalizacji oferowanej przez stronę treści i uproszczenia korzystania z tej strony. Danych tych nie wykorzystuje się do osobistej identyfikacji osoby, która odwiedziła stronę internetową.
 3. Stosowanie plików cookies odbywa się w oparciu o Politykę cookies, stanowiącą załącznik do Polityki prywatności.

 

[Postanowienia końcowe]

 1. W sprawach nieuregulowanych w Polityce prywatności mają zastosowanie przepisy prawa dotyczące przetwarzania Danych, w tym RODO.
 2. Administrator Danych zastrzega sobie w każdym czasie prawo zmiany lub uzupełnienia Polityki prywatności powodującej zmiany istotnych postanowień z ważnych przyczyn, a to w szczególności:
  1. wydania przez sąd powszechny orzeczenia lub wydania przez organ państwowy decyzji skutkującej koniecznością zmiany Polityki prywatności,
  2. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  3. istotnej zmiany sytuacji rynkowej w zakresie działalności prowadzonej przez Administratora Danych,
  4. poprawy przez Administratora Danych bezpieczeństwa, funkcjonalności lub poziomu ochrony Danych,
  5. rozszerzenia bądź ulepszenia funkcjonalności Serwisu internetowego lub rezygnacji z udostępniania niektórych funkcjonalności w ramach Serwisu internetowego,
  6. zmian w przedmiocie prowadzonej przez Administratora Danych działalności (jej rozszerzenie lub ograniczenie),

odpowiednio do tych przyczyn lub skutków zmian. Zamiany nie mogą pozbawić osób, których Dane dotyczą, praw nabytych i odnoszą one skutek na przyszłość, tj. od daty ich wprowadzenia. Osoba, która nie będzie zgadzała się na zmianę Polityki prywatności, może w każdej chwili zaprzestać korzystania z Serwisu internetowego.

Załącznik nr 2
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – stanowiąca uzupełnienie Polityki prywatności

 

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Elite Expert Club Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Katowicach pod adresem al. Wojciecha Korfantego 138A, 40-156, wpisana do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, Wydział VIII gospodarczy krajowego rejestru sądowego pod numerem KRS: 0000776412, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 634-295-42-43, o kapitale zakładowym: 122.161.99 zł, e-mail: support@eliteexpert.club.

Jak możesz się z nami skontaktować w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

Ochrona Twoich danych osobowych jest dla nas priorytetem. W związku z tym wyznaczyliśmy inspektora danych osobowych, z którym możesz kontaktować się pisemnie na adres naszej siedziby lub za pośrednictwem e-maila: support@eliteexpert.club.

 

Jakie jest źródło pozyskania Twoich danych osobowych?

Twoje dane osobowe pozyskujemy przede wszystkim od Ciebie, w szczególności w ramach rejestracji, logowania, składania zamówień, zawierania umów, udostępniania nam informacji za pośrednictwem Serwisu internetowego lub komunikacji z nami. Twoje dane osobowe możemy również pozyskać od/z:

 1. organów państwa, rejestrów publicznych i innych powszechnie dostępnych źródeł – imiona i nazwiska, płci, daty urodzenia, numery identyfikacyjne (m. in. PESEL, NIP, REGON i inne numery w odpowiednich rejestrach podmiotów zagranicznych), adresy poczty elektronicznej, numery telefonów, numery faksów, adresy prowadzenia działalności, zamieszkania i korespondencyjny (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres strony internetowej,
 2. podmiotów obsługujących płatności – imiona i nazwiska, płci, adresy poczty elektronicznej, dane dotyczące transakcji finansowych (np. numerów rachunków, kart kredytowych lub płatniczych, innych unikalnych identyfikatorów),
 3. dostawców internetu – danych o lokalizacji, identyfikatorów internetowych (adresów IP), rodzajów przeglądarek internetowych, urządzeń i systemów, z których korzystasz, strony, na jakie wchodzisz oraz działania jakie na nich podejmujesz, treści plików cookies.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przetwarzamy w następujących celach i następujących postawach, tj.:

1) w celu udzielania odpowiedzi na Twoje zapytania oraz zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych osobowych ze stron www oraz aplikacji mobilnych – na podstawie Twojej zgody,

2) podjęcia działa na Twoje żądanie przez zawarciem z nami umowy oraz w celu jej wykonania, w szczególności:

 1. świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu internetowego, w tym umożliwienia Rejestracji, Logowania, składania Zamówień, zawierania Umów lub Opłatnych umów, udostępniania informacji za pośrednictwem Serwisu internetowego,
 2. sprawnego prowadzenia i funkcjonowania Serwisu internetowego oraz zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z niego,
  xii. utworzenia, prowadzenia i zarządzania Kontem, w tym zapewnienia obsługi Konta i rozwiązywania problemów technicznych,

xiii. realizacji Zamówienia,

xiv. rozliczenia transakcji, w tym wystawienia faktury,

 1. zmiany, rozwiązania lub odstąpienia od Umowy lub Odpłatnej Umowy,

xvi. komunikacji z Tobą, w tym rozpatrywania Twoich wniosków, reklamacji i innych pism kierowanych do nas,

3) wypełnienia ciążących na nas prawnych obowiązków, w szczególności realizacji obowiązków księgowych, podatkowych, finansowych, i archiwalnych,

4) wynikających z realizowanych prawnie uzasadnionych interesów przez nas lub podmioty trzecich współpracujących z nami, w tym w celu:

  1. ustalenia, dochodzenia lub ochrony naszych roszczeń (dowodowych),
  2. ochrony przed Twoimi roszczeniami czy próbami oszustwa (dowodowych),
  3. marketingu bezpośredniego naszych usług, w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, czyli profilowania,
  4. marketingu pośredniego usług podmiotów trzecich współpracujących z nami, np. w formie kuponów rabatowych, w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, czyli profilowania,
  5. badania Twojej satysfakcji, określenia jakości obsługi oraz poziomu Twojego zadowolenia,
  6. analitycznym, statystycznym i zarządczym, w tym wewnętrznej sprawozdawczości i analizy zarządczej, statystycznej i badawczej mającej na celu nasz rozwój i ulepszenie świadczonych przez nas usług,
  7. przeprowadzania audytów wewnętrznych i inspekcji,
  8. wprowadzania biznesowych mechanizmów kontrolnych,
  9. zarządzania operacjami przejęcia, łączeń, podziałów, przekształceń.

Jakie Twoje dane osobowe przetwarzamy?

Przetwarzane przez nas Twoich danych osobowych może dotyczyć imion i nazwisk, płci, daty urodzenia, firmy, numerów identyfikacyjnych (m. in. PESEL, NIP, REGON i innych numerów w odpowiednich rejestrach podmiotów zagranicznych), adresów poczty elektronicznej, numerów telefonów, numerów faksów, adresów prowadzenia działalności, zamieszkania i korespondencyjne (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), danych dotyczących transakcji finansowych (m.in. numerów rachunków, kart kredytowych lub płatniczych, innych unikalnych identyfikatorów), danych o lokalizacji, identyfikatorów internetowych (adresów IP), rodzajów przeglądarek internetowych, urządzeń i systemów, z których korzystasz, stron, na które wchodzisz, działań, jakie na nich podejmujesz, treści plików cookies oraz innych danych osobowych podanych przez Ciebie dobrowolnie w ramach Serwisu internetowego, w tym w ramach formularzy interaktywnych lub ankiet lub w trakcie kontaktu z nami.

Czy Twoje dane osobowe będą profilowane?

Twoje dane mogą zostać poddane profilowaniu. Do profilowania wykorzystywane są informacje o podejmowanych przez Ciebie działaniach w ramach Serwisu internetowego, w tym o zawartych przez Ciebie umowach czy dane socjodemograficzne, w celu dostosowania informacji marketingowych do Twoich indywidualnych preferencji.

Komu możemy ujawnić Twoje dane osobowe?

Zastrzegamy sobie prawo ujawniania Twoich danych osobowych właściwym organom władzy, w tym sądom, organom administracji rządowej i samorządowej, organom postępowania przygotowawczego, organom egzekucyjnym i inne organy ochrony prawnej, biuru informacji gospodarczej, nabywcom wierzytelności, podmiotom uczestniczącym w dokonywanych z udziałem Administratora Danych procesach przejęcia, łączeń, podziałów, przekształceń podmiotów gospodarczych, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

Komu musimy ujawnić Twoje danych osobowe?

Zastrzegamy sobie prawo ujawniania Twoich danych osobowych właściwym organom władzy, w tym sądom, organom administracji rządowej i samorządowej, organom postępowania przygotowawczego, organom egzekucyjnym i inne organy ochrony prawnej, biuru informacji gospodarczej, nabywcom wierzytelności, podmiotom uczestniczącym w dokonywanych z naszym udziałem procesach przejęcia, łączeń, podziałów, przekształceń podmiotów gospodarczych, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

Komu możemy powierzyć przetwarzanie Twoich danych osobowych?

Przetwarzanie Twoich danych osobowych możemy powierzyć podmiotom trzecim świadczącym na naszą rzecz w szczególności usługi hostingu, zarządzania Serwisem internetowym, w tym w procesie obsługi osób, których Dane dotyczą, przewozowe (w tym  operatorom pocztowym, osobom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską niebędącymi operatorami pocztowymi), pośrednictwa w realizacji płatności (w tym bankom oraz instytucjom płatniczym), informatyczne, naprawy sprzętu, marketingowe, zbierania opinii o Produktach, doradcze, księgowe, podatkowe, finansowe, windykacyjne, prawne, archiwizacyjne oraz niszczenia, przechowywania dokumentacji, a nadto likwidacji szkód (w tym wykonawcom usług w ramach likwidacji szkód). To przetwarzanie możemy również powierzyć podmiotom trzecim świadczącym na naszą rzecz lub bezpośrednio na Twoją rzecz usługi niezbędne do korzystania z Serwisu internetowego, w tym Rejestracji, Logowania, składania Zamówień, zawierania Umów lub Opłatnych umów, udostępniania informacji za pośrednictwem Serwisu internetowego lub komunikacji z Tobą w tym w celu rozpatrzenia Twojej reklamacji.

W każdym przypadku powierzenia przetwarzania Twoich danych osobowych dzieje się to w ramach powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Nasi usługodawcy muszą zapewnić gwarancję wdrożenia rozwiązań technicznych i organizacyjnych w celu ochrony Twoich danych osobowych i przetwarzać je zgodnie z RODO.

Czy Twoje dane osobowe będą przekazywane poza terytorium europejskiego obszaru gospodarczego (EOG)?

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane na terenie Polski, państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE), na terenie europejskiego obszaru gospodarczego (EOG). Mogą one być również przetwarzane poza EOG, w tym także przez organizacje międzynarodowe, przez ich przekazanie przez nas, ale tylko wtedy, gdy jest to konieczne dla realizacji celów przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Przekazanie oraz przetwarzanie Twoich danych osobowych poza EOG objęte będą odpowiednim, adekwatnym do zasad przewidzianych w RODO stopniem ochrony uznanym decyzją Komisji Europejskiej. O zamiarze przekazania Twoich danych osobowych poza EOG będziemy Cię informować na etapie ich zbierania.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy przechowywać tak długo, jak istnieć będzie postawa prawna ich przetwarzania, chyba, że powszechnie obowiązujące przepisy prawa wymagałyby dłuższego ich przechowywania. Twoje dane osobowe będą więc przechowywane przez nas przez następujące okresy:

1 ) do czasu odwołania przez Ciebie zgody – w przypadku gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody,

2 ) do czasu wniesienia sprzeciwu – w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych interesów,

3 ) do czasu wygaśnięcia zobowiązań wynikających z zawartych z nami umówi i roszczeń o ich wykonanie – w przypadku gdy ich przetwarzanie jest niezbędne dla wykonania umów lub podjęcia działań na Twoje żądanie Osoby przed zawarciem tej umowy,

4  ) do czasu wygaśnięcia naszych obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

5 ) do czasu wygaśnięcia, w tym przedawnienia, praw, roszczeń lub obowiązków zarówno Twoich jak i naszych – w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych interesów.

Po zakończeniu przetwarzania Twoich danych osobowych zostaną one usunięte lub zanonimizowane.

 

Jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych oraz przesłania przez nas kopii kompletu tych danych oraz informacji o ich przetwarzaniu Danych. Możesz również żądać od nas sprostowania Twoich danych osobowych przez wskazanie danych nieprawidłowych lub nieaktualnych. Dalej, możesz również żądać od nas usunięcia Twoich danych osobowych, przy czym możemy odmówić Ci tego usunięcia w wypadkach określonych przez powszechnie obowiązujące prawo. Możesz też żądać od nad przeniesienia Twoich danych osobowych przez przygotowanie i przekazanie przez nas wskazanych przez Ciebie danych osobowych do innego administratora lub do Ciebie, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz ograniczenia przetwarzania przez nas tych danych.

W dowolnym momencie możesz też wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas, w tym wobec profilowania na tej podstawie, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. Twój sprzeciw jest dla nas wiążący, chyba, że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnioną podstawę do przetwarzania, nadrzędną wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

Jeżeli Twoje dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby naszego marketingu bezpośredniego, w dowolnym momencie będziesz mógł wnieść sprzeciw wobec tego przetwarzania, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Twój sprzeciw jest dla nas wiążący i nie musisz go w żaden sposób uzasadniać.

Jeśli uznasz, że w jakiś sposób naruszyliśmy Twoje dane osobowe masz prawo wnieść skargę bezpośrednio do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który działa pod adresem ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. W skardze powinieneś zawrzeć pełny opis zaistniałego zdarzenia.

Czy możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych?

Tak, możesz taką zgodę cofnąć w dowolnym momencie. Musisz jednak pamiętać, że cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem (skutek na przyszłość).

Czy stosujemy pliki cookies?

Tak, stosujemy. Odbywa się to na warunkach opisanych w Polityce cookies.

Załącznik nr 3
Polityka plików cookies

 

[Postanowienia ogólne]

 

 1. Polityka plików cookies dotyczy plików cookies i odnosi się do Serwisu internetowego dostępnego pod adresem internetowym https://eliteexpert.club, którego operatorem jest Elite Expert Club Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Katowicach pod adresem al. Wojciecha Korfantego 138A, 40-156, wpisana do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, Wydział VIII gospodarczy krajowego rejestru sądowego pod numerem KRS: 0000776412, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 634-295-42-43, o kapitale zakładowym: 122.161.99 zł, e-mail: support@eliteexpert.club, zwana dalej Operatorem. Polityka plików cookies jest załącznikiem do Regulaminu i jego integralną częścią, zaś wszystkie terminy w niej użyte mają znaczenie zdefiniowane w Regulaminie.
 2. Pliki cookies to małe pliki tekstowe, które są lokalnie zapisywane w pamięci pośredniej przeglądarki internetowej na komputerze, z którego odwiedzana była strona. Pliki cookies umożliwiają identyfikację przeglądarki internetowej, w celu optymalizacji oferowanej przez stronę treści i uproszczenia korzystania z tej strony. Danych tych nie wykorzystuje się do osobistej identyfikacji osoby, która odwiedziła stronę internetową.
 3. Operator jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym osoby korzystającej z Serwisu internetowego pliki cookies i mającym do nich dostęp.
 4. Od momentu połączenia się z Systemem internetowym, Operatoru uzyskuje informację o danych o lokalizacji, identyfikatorach internetowych (adresach IP), rodzajach przeglądarek internetowych, urządzenia i systemach, z których korzysta osoba oraz czasie połączenia z Serwisem internetowym.
 5. Dane gromadzone automatycznie przy użyciu plików cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz Użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

[Cel używania plików cookies]

 

 1. Plików cookies Operator używa w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu internetowego do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu internetowego, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie osoby korzystającej z Serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić podstronę, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób osoby korzystają z Serwisu internetowego, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; analiza tych statystyk jest anonimowa; statystyki stosuje się też do oceny popularności Serwisu internetowego,
  3. możliwości Logowania,
  4. utrzymanie sesji osoby korzystającej z Serwisu internetowego (po Logowaniu), dzięki której nie musi ona na każdej podstronie Serwisu internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła,
  5. zapamiętywania rodzaju i ilości Produktów dodanych do koszyka,
  6. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności działania Systemu internetowego.

 

[Używane pliki cookies i ich rodzaje]

 1. W ramach Serwisu internetowego stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies, tj.:
  1. „sesyjne” (session cookies),
  2. „stałe” (persistent cookies).
   -Pliki cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu zakończenia Logowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
   -Pliki cookies „stałe” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
   -Pliki cookies mogą być:
   1. „niezbędne” , tj. umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu internetowego; pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach stron internetowych,
   2. „wydajnościowe”, tj. umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu internetowego,
   3. „funkcjonalne”, tj. umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez osobę korzystająca z Serwisu internetowego z ustawień i personalizację interfejsu osoby korzystającej z Serwisu internetowego,
   4. „marketingowe”, tj. umożliwiające dostarczanie osobom korzystającym z Serwisu internetowego treści marketingowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań,
   5. „analityczne”, tj. umożliwiające lepsze poznanie sposobu interakcji osób korzystających z Serwisu internetowego w zakresie zawartości stron internetowych, żeby lepiej zorganizować układ Serwisu internetowego; gromadzą dane o sposobie korzystania z Serwisu internetowego, typie strony, z której osoby korzystające z Serwisu internetowego zostały przekierowane oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty w Serwisie internetowym; nie rejestrują konkretnych danych osobowych osoby korzystającej z Serwisu internetowego, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony w stopniu zagregowanym; w tym celu Operator korzysta z rozwiązania Google Analytics.

 

[Zmiana ustawień dotycząca plików cookies]

 1. Osoba korzystająca z Serwisu internetowego może w dowolnej chwili samodzielnie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies określające warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia osoby korzystającej z Serwisu internetowego. Tych zmian można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Należy pamiętać, że większość przeglądarek internetowych domyślnie jest ustawione na akceptację obsługi plików cookies w urządzeniu końcowym. Zamiany ustawień mogą w szczególności polegać na zablokowaniu automatycznej obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej lub informowaniu o każdorazowym umieszczeniu plików cookies na urządzeniu osoby korzystającej z plików Cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej osoby korzystającej z Serwisu internetowego.
 2. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie internetowym.

 

[Usuwanie plików cookies]

 

 1. Osoba korzystająca z Serwisu internetowego może w dowolnej chwili samodzielnie usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

 

[Pliki cookies zamieszczane przez podmioty trzecie]

 1. W Serwisie internetowym wykorzystywane są również pliki cookies zamieszczane przez podmioty trzecie świadczące usługi na rzecz Operatora, a umożliwiające personalizację działalności marketingowej i rozliczanie jej efektów. Więcej informacji o tych plikach cookies może być dostępnych na poszczególnych stronach internetowych tych podmiotów.
 2. Google Analytics – pliki cookies analiz stron internetowych gromadzą informacje o sposobie korzystania przez osoby korzystające z plików cookies, typie strony, z której osoby korzystające z Serwisu internetowego zostały przekierowane oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty w Serwisie internetowym. Pliki te nie rejestrują konkretnych danych osobowych osoby korzystającej z Serwisu internetowego lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony w stopniu zagregowanym.
 3. Społecznościowe – pliki cookies gromadzone przy udostępnianiu treści w serwisach społecznościowych typu Facebook, Twitter, Google+, Pinterest itd., Logowaniu za pomocą serwisu społecznościowego typu Facebook itd., oglądaniu filmów typu YouTube, Vimeo itd.
 4. Reklamowe – pliki cookies, zapisywane przez firmy realizujące kampanie reklamowe na zlecenie reklamodawców, pozwalające na ograniczanie liczby wyświetleń reklamy w ramach kampanii, dostarczanie reklam odpowiadających zainteresowaniom osoby korzystającej z Serwisu internetowego oraz mierzące efektywność kampanii reklamowych.

[Bezpieczeństwo]

 

 1. Serwis internetowy jest zaopatrzony w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod kontrolą przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy modyfikacją.

 

 

[Postanowienia końcowe]

 

 1. W sprawach nieuregulowanych w Polityce plików cookies mają zastosowanie powszechne obowiązujące przepisy prawa, w tym regulacje zawarte w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Operator zastrzega sobie w każdym czasie prawo zmiany lub uzupełnienia Polityki plików cookies powodującej zmiany istotnych postanowień z ważnych przyczyn, a to w szczególności:
  1. wydania przez sąd powszechny orzeczenia lub wydania przez organ państwowy decyzji skutkującej koniecznością zmiany Polityki plików cookies,
  2. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  3. istotnej zmiany sytuacji rynkowej w zakresie działalności prowadzonej przez Operatora,
  4. poprawy przez Operatora bezpieczeństwa, funkcjonalności lub poziomu ochrony gromadzonych danych,
  5. rozszerzenia bądź ulepszenia funkcjonalności Serwisu internetowego lub rezygnacji z udostępniania niektórych funkcjonalności w ramach Serwisu internetowego,
  6. zmian w przedmiocie prowadzonej przez Operatora działalności (jej rozszerzenie lub ograniczenie),

odpowiednio do tych przyczyn lub skutków zmian. Zamiany nie mogą pozbawić osób, które korzystają z Serwisu internetowego praw nabytych i odnoszą one skutek na przyszłość, tj. od daty ich wprowadzenia. Osoba, która nie będzie zgadzała się na zmianę Polityki plików cookies, może w każdej chwili zaprzestać korzystania z Serwisu internetowego.