Regulamin warsztatów Live Trading Camp ‘20

§ 1.

Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa warunki i zasady prowadzenia warsztatów organizowanych przez Organizatora, prawa i obowiązki ich uczestników i Organizatora, warunki zawierania i rozwiązywania umów o szkolenie oraz tryb postępowania reklamacyjnego w przypadku świadczenia usług drogą elektroniczną.

2. Szczegółowy opis oferowanych przez Organizatora szkoleń, wysokość opłaty za szkolenie, warunki udzielania rabatów, i pozostałe informacje umieszczone są na stronie internetowej http://bit.ly/LiveTradingCamp20 i dostępne dla Klientów i osób zainteresowanych do terminu startu wydarzenia.

3. Regulamin jest udostępniany Klientom nieodpłatnie, za pośrednictwem Strony internetowej http://bit.ly/LiveTradingCamp20 przed zawarciem umowy.

4. Zawarcie umowy o szkolenie oraz wyrażenie przez Klienta zgody na przestrzeganie Regulaminu przy użyciu systemów teleinformatycznych lub środków komunikacji elektronicznej jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu bez konieczności sporządzania odrębnej umowy między Organizatorem, a Klientem.

5. Każdy Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu od chwili dokonania zakupu szkolenia.

§ 2.

Definicje

1. Organizator – Elite Expert Club Sp. z o.o., ul. Aleja Wojciecha Korfantego 2/142, 40-004, Katowice, wpisana do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, Wydział VIII gospodarczy krajowego rejestru sądowego pod numerem KRS: 0000776412, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 634-295- 42-43 (dalej jako „EEC”);

2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zamierza wziąć udział w szkoleniu;

3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonująca z Organizatorem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarcza lub zawodową;

4. Warsztaty – szkolenie w trybie stacjonarnym oferowane przez Organizatora.

5. Bilet – przesyłany przez Organizatora w formie elektronicznej dokument potwierdzający zawarcie umowy i prawo do uczestnictwa Klienta w szkoleniu stacjonarnym;

6. Materiały – wszelkie treści dostarczane Klientowi w dowolnej formie podczas lub w związku ze szkoleniem;

7. Rejestracja – oznacza proces inicjujący zawarcie umowy o szkolenie polegający na: wypełnieniu elektronicznego formularza rejestracyjnego z danymi Klienta, złożeniu oświadczenia o akceptacji Regulaminu i dokonaniu opłaty za szkolenie;

8. Informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi;

9. Regulamin – niniejszy regulamin szkoleń.

§ 3.

Warunki przeprowadzania warsztatów

1. Warsztaty organizowane przez Organizatora są skierowane do osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, zarówno prowadzących, jak i nieprowadzących działalności gospodarczej.

2. Warsztaty odbywają się w trybie stacjonarnym.

3. Organizator udostępnia salę, materiały szkoleniowe (folder edukacyjny, notes, długopis) oraz zapewnia udział profesjonalnych trenerów.

4. Część kosztów pobytu oraz wyżywienia Klient ma zapewnione w cenie biletu. Dokładne informacje w tym zakresie znajdują się na stronie internetowej http://bit.ly/LiveTradingCamp20 oraz w harmonogramie Warsztatów. Koszty dojazdu oraz dodatkowe koszty pobytu, usług hotelu oraz wyżywienia nie sprecyzowanych w harmonogramie Klient pokrywa samodzielnie.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian terminu lub miejsca szkolenia oraz osoby prowadzącej szkolenie, jak również prawo do odwołania szkolenia z ważnych przyczyn, za które uznaje się obiektywną niemożność przeprowadzenia szkolenia w uprzednio zaplanowany sposób lub inne przyczyny, niezależnie od Organizatora. W takim przypadku Organizator powiadamia Klienta o powyższych zmianach poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres wskazany przez Klienta podczas Rejestracji. Klient ma prawo rezygnacji ze szkolenia i otrzymania zwrotu wpłaconej opłaty za szkolenie, uczestnictwa w szkoleniu w nowym miejscu lub czasie lub rezerwacji innego terminu szkolenia.

§ 4.

Zawarcie umowy

1. Zawarcie umowy na realizację usług szkoleniowych następuje poprzez dokonanie Rejestracji przez Klienta, w tym wypełnienie formularza na stronie internetowej http://bit.ly/LiveTradingCamp20, dokonanie opłaty oraz zaakceptowanie przez Organizatora dokonanej Rejestracji.

2. Złożenie zamówienia następuje poprzez kliknięcie ikonki „Zarezerwuj swoje miejsce” lub skontaktowanie się z EEC poprzez: email lub infolinię pod numerem +48699224191 i poinformowaniem o decyzji zakupowej. Następnie na adres email Klienta zostaje wysłane podsumowanie zamówienia z dalszymi instrukcjami, w tym numerem konta do wpłaty.

3. Przy dokonaniu Rejestracji Klient powinien podać dane niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany oraz rozwiązania umowy, a w szczególności:
• a) nazwisko i imię Klienta lub nazwę w przypadku Klientów prowadzących działalność gospodarczą wykupujących Warsztaty w
związku z prowadzoną działalnością,
• b) adres zamieszkania / adres siedziby lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej,
• c) adres do korespondencji,
• d) adres elektroniczny,
• f) NIP, w przypadku Klientów prowadzących działalność gospodarczą, zamierzających pobrać fakturę, wykupujących szkolenie w związku z prowadzoną działalnością.

4. Opłaty za Warsztaty można wnosić tradycyjnym przelewem bankowym na wskazany przez Organizatora numer rachunku bankowego tytułem ,,LTC 2020,,.

5. Opłata powinna być dokonana w terminie do 24 godzin od dnia wypełnienia i przesłania formularza rejestrowego. Za datę dokonania opłaty uważa się zaksięgowanie na rachunku Organizatora opłaty za szkolenie w odpowiedniej wysokości.

6. Organizator dopuszcza możliwość wpłaty zadatku na poczet Warsztatów w wysokości 2500 zł brutto celem rezerwacji miejsca na wydarzeniu. Taka opłata również powinna być dokonana w terminie 3 dni roboczych od wypełnienia i przesłania formularza rejestrowego. Opłacenie pozostałej wartości Warsztatów, powinno odbyć się nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem wydarzenia, przy czym tego dnia środki powinny zostać zaksięgowane na rachunku Organizatora.

7. Organizator dopuszcza możliwość opłaty w formie rat za zgodą firmy. Dotyczy to jednak kwoty nie będącej zadatkiem i Klient korzystający z tej opcji winien jest wpłacić zadatek określony w § 4 pkt.6.

8. Klientowi nie przysługuje prawo do dokonywania jakichkolwiek odliczeń i potrąceń odnoszących się do Opłaty.

9. W przypadku:
a) niedokonania przez Klienta Opłaty lub jej pierwszej raty zgodnie z pkt 9 w terminie 7 (siedmiu) Dni Roboczych od dnia zawarcia Umowy lub
b) powstania zaległości płatniczych po stronie Klienta przekraczających 14 (czternaście) Dni Roboczych i ich nieuregulowania pomimo wyznaczenia przez Firmę dodatkowego, co najmniej 7 dniowego terminu, Firma zastrzega sobie prawo w terminie kolejnych 14 (czternastu) Dni Roboczych do odstąpienia od Umowy.

10. Rejestracja weryfikowana jest przez EEC najpóźniej do 24 godzin od przejścia Klienta przez jej proces. Otrzymanie wiadomości email informującej o pozytywnym statusie dokonania Rejestracji oznacza, iż Rejestracja przebiegła prawidłowo.

11. Akceptacja Rejestracji następuje poprzez wysyłkę na adres email Klienta potwierdzenia uczestnictwa w Warsztatach. Wysłanie potwierdzenia nastąpi nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zapłaty przez Organizatora.

12. Organizator ma prawo do niezaakceptowania dokonanej Rejestracji w przypadku braku miejsc, odwołania Warsztatów lub z innych ważnych przyczyn. W takim wypadku Organizator niezwłocznie zwraca uiszczoną przez Klienta opłatę za Warsztaty.

13. Dokonując Rejestracji Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu Rejestracji Informacji handlowych oraz na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z celem określonym w niniejszym Regulaminie.

14. Klient zobowiązany jest do podania danych zgodnych ze stanem faktycznym. W przypadku podania nieprawdziwych danych Organizator ma prawo odmówić Rejestracji, jak również ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów.

15. Przed dokonaniem Rejestracji Klient powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. W przypadku wątpliwości co do postanowień Regulaminu, Klient może skontaktować się z Organizatorem, w celu ich wyjaśnienia.

§ 5.

Rozwiązanie i zmiana umowy

1. Umowa jest zawarta na czas oznaczony – trwania Warsztatów.

2. Klient może odstąpić od Umowy bez podania przyczyn w terminie 24 h od dnia zawarcia Umowy, uchylając się tym samym od wszelkich zobowiązań z niej wynikających („Okres Karencji”), poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy na adres poczty elektronicznej: warsztaty@simpletrading.expert („Rozwiązanie Umowy”). W takiej sytuacji Firma zwraca Klientowi płatności dokonane na podstawie Umowy w terminie kolejnych trzydziestu (30) Dni Roboczych, pomniejszone w przypadku Klienta niebędącego Konsumentem o 5% Opłaty tytułem odstępnego.

3. Klient nie może jednak odstąpić od umowy na 21 dni przed rozpoczęciem wydarzenia ze względów logistycznych i poniesionych kosztów przez organizatora. Nagła choroba w bliskim terminie wydarzenia lub inne losowe przypadki, które są związane z tym, że uczestnik nie może wziąć udziału w seminarium nie są związane z obowiązkiem zwrotu środków za opłacony bilet lub zmianę terminu wydarzenia dla uczestnika przez organizatora.

4. Organizator może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu.

5. Klient może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku otrzymania informacji od Organizatora o zmianie miejsca, terminu lub osoby prowadzącej szkolenie lub naruszenia Regulaminu przez Organizatora.

6. W przypadku złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy przez Organizatora na podstawie ust. 2, opłata nie podlega zwrotowi. W przypadku rozwiązania umowy przez Klienta zgodnie z ust. 3 opłata za Warsztaty podlega zwrotowi w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Organizatora oświadczenia o rozwiązaniu umowy.

7. Nieobecność na Warsztatach nie stanowi rozwiązania umowy i nie uprawnia do żądania zwrotu opłaty za Warsztaty.

8. Klient może przenieść prawo do udziału w Warsztatach na osobę trzecią. W takim wypadku najpóźniej na 5 dni przed terminem Warsztatów Klient powinien poinformować Organizatora o zmianie uczestnika Warsztatów.

9. Klientowi nie przysługuje zwrot ewentualnego zadatku wpłaconego na poczet Warsztatów.

§ 6.

Odstąpienie od umowy przez Klienta będącego Konsumentem

1. Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę z Organizatorem, może w terminie 14 dni od umowy odstąpić, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, stosownie do przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.

2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Organizatorowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy w formie elektronicznej lub pisemnej. Oświadczenie może zostać złożone na formularzu, stanowiącym Załącznik do Regulaminu. Organizator niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy prześle Konsumentowi potwierdzenie jego otrzymania.

3. W przypadku skutecznego złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta, Organizator obowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni zwrócić Konsumentowi otrzymaną od niego opłatę za Warsztaty. Organizator dokonuje zwrotu opłaty przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.

4. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadku niepoinformowania Organizatora o tym na co najmniej 21 dni przed datą rozpoczęcia Warsztatów.

§ 7.

Ochrona danych osobowych

1. Organizator przetwarza udostępnione mu przez Klientów dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji udziału Klienta w szkoleniu. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych.

3. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych przekazanych przez niego w procesie Rejestracji oraz podczas szkolenia.

4. Podanie danych jest dobrowolne. Jednakże Organizator może odmówić świadczenia usługi, w przypadku nieudostępnienia danych niezbędnych w celu prawidłowej realizacji usług.

5. Każdemu Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania.

6. Klient akceptując Regulamin wyraża zgodę na użycie, w związku z uczestnictwem w Warsztatach, swojego wizerunku, w tym imienia, głosu i wypowiedzi, nieodpłatnie i nieodwołalnie, poprzez utrwalanie przebiegu organizowanych Warsztatów, w tym w szczególności poprzez robienie filmów, fotografii, nagrań audio lub innych publikacji w jakiejkolwiek formie oraz opracowywania materiałów związanych z przeprowadzanymi Warsztatami, które mogą zawierać wizerunek Klienta, w tym imię, głos i wypowiedź. Wizerunek, może być wykorzystany przez Organizatora lub inne podmioty, którymi się posługuje przy organizacji i przeprowadzaniu Warsztatów w materiałach promocyjnych lub reklamowych dotyczących zakresu działalności prowadzonej przez Organizatora, w tym umieszczanych w Internecie.

7. Organizator zapewni Klientowi na jego żądanie dostęp do aktualnej informacji o udostępnianych przez Organizatora środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

§ 8.

Ochrona praw autorskich, ograniczenia w użytkowaniu oraz odpowiedzialność

1. Wszelkie materiały edukacyjne oraz przekazywane podczas Warsztatów treści stanowią przedmiot ochrony prawno-autorskiej, a prawo do korzystania z nich przysługuje wyłącznie Organizatorowi.

2. Wszelkie przekazane lub udostępnione Klientowi materiały edukacyjne, w tym folder edukacyjny lub informacje z platformy edukacyjnej, mogą być przez niego wykorzystywane wyłącznie do użytku osobistego w celach edukacyjnych i szkoleniowych. Klientowi nie wolno w szczególności:
• a) powielać materiałów edukacyjnych,
• b) zbywać lub przekazywać osobom trzecim materiałów ani jakichkolwiek innych przedmiotów własności intelektualnej udostępnionych lub przekazanych w ramach Warsztatów,
• c) odtwarzać publicznie, rozpowszechniać lub w inny sposób udostępniać materiałów edukacyjnych.

3. Klient nie jest uprawniony do rejestrowania lub utrwalania w jakikolwiek sposób przebiegu Warsztatów z wyjątkiem odręcznie sporządzanych, pisemnych notatek.

4. Klient zobowiązuje się szanować i zachowywać prawa autorskie autora treści udostępnionych w ramach Warsztatów, a w szczególności nie będzie sprzedawać, zamieniać, modyfikować, reprodukować, używać, rozpowszechniać lub publikować w, brać udział w jakimkolwiek działaniu które zmierzałoby do naruszenia przepisów prawa, w tym naruszających
dobra osobiste ich autora i Organizatorowi.

5. Informacje i materiały edukacyjne stanowią subiektywną ocenę ich autora. Wykorzystanie technik i wiedzy zaprezentowanej podczas Warsztatów nie stanowi gwarancji uzyskania efektu zamierzonego przez
Klienta.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawem wykorzystanie przez Klienta udostępnionych mu informacji i materiałów.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikłą, z bezpośredniego lub pośredniego zastosowania informacji lub materiałów przedstawionych podczas Warsztatów.

§ 9.

Postępowanie reklamacyjne

1. Klient może zgłosić reklamację dotyczącą zrealizowanych Warsztatów w drodze korespondencji elektronicznej na adres:
warsztaty@simpletrading.expert.

2. Reklamację należy złożyć niezwłocznie od ujawnienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji, nie później jednak, niż w terminie 7 dni od wystąpienia tego zdarzenia.

3. Reklamacja powinna szczegółowo opisywać stan sprawy oraz dane Klienta, precyzować ewentualne żądanie oraz obejmować dokumenty lub dane konieczne do rozstrzygnięcia sprawy.

4. Reklamacja powinna zostać rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej złożenia przez Partnera. Jeżeli wyjaśnienie sprawy w tym terminie nie będzie możliwe Organizator poinformuje o tym składającego reklamację wskazując przewidywany termin zakończenia sprawy.

§ 10.

Zmiany Regulaminu

1. Regulamin może ulec zmianie.

2. Zmiany Regulaminu nie mają zastosowani do umów zawartych przed wejściem w życie zmian Regulaminu.

§ 11.

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie informacje i oświadczenia Organizatora, w tym dotyczące rozwiązania umowy, uważa się za doręczone poprzez przesłanie na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej Klienta.

2. Wszelkie informacje i oświadczenia Klienta, w tym dotyczące rozwiązania Umowy, uważa się za doręczone poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej: support@eliteexpert.club.

3. Podpisując lub wypełniając elektronicznie Formularz rejestracyjny Klient akceptuje warunki wskazane w Formularzu oraz w Regulaminie jako warunki Umowy wiążącej Klienta i Firmę.

4. Przed podpisaniem Umowy Klient zapoznał się z treścią Regulaminu i Formularza oraz upewnił się, że ich postanowienia są dla niego zrozumiałe, kompletne i nie zawierają błędów. W razie wykrycia błędów i nieścisłości Klient przed podpisaniem Umowy powinien zwrócić się do Firmy w celu pisemnego potwierdzenia wszelkich naniesionych przez niego w Umowie zmian. Firma odpowiada wyłącznie na oświadczenia woli złożone na piśmie przez upoważnionych do tego pracowników i agentów.

5. Prawem właściwym dla stosowania niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, w szczególności do składania oświadczeń woli drogą elektroniczną, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw, w tym w szczególności ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

6. W przypadku sporów wynikających z Umowy strony dołożą starań, by rozwiązać je w sposób polubowny. W przypadku sporu, który nie został rozwiązany polubownie, każda ze stron może wystąpić do sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Organizatora.

7. Konsument przyjmuje do wiadomości, że posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń związanych z umową, w tym przy pomocy Miejskiego Rzecznika Konsumentów działającego na podstawie ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2007 r., Nr 50, poz. 331 z późn. zm.).

8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.01.2020 roku.